Katya Pokrovskaya

Katya Pokrovskaya

Product Marketing Manager, Data Warehousing

  • Follow Pokrovskaya: